POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe kontrahentów, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zwarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie i wykonanie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „P. H. U. JERZY GĄDEK” z siedzibą w Międzyrzeczu (66-300), ul. Pamiątkowa 12, (dalej jako: „Administrator”).

Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

a)      adres e-mail:  joanna@gadek.eu;

b)      adres korespondencyjny: ul. Pamiątkowa 12, 66-300 Międzyrzecz;

2.    CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)      odpowiedzi na zapytania, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes)

b)      przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

c)       wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

d)      obrony przed roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes);

e)      ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności strony internetowej przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes).

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych w ramach relacji z kontrahentem oraz przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

3.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

4.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

a)      w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - odpowiedzi na zapytania, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

b)      w zakresie przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy – przez okres trwania tej umowy;

c)       w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności - przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

d)      dla dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w ramach których i w związku z którymi (oraz w ramach stosunku podstawowego w tym zakresie) Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;

e)      w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności strony internetowej przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 1 rok) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f)       w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody lub upływu 10 lat od ostatniego kontaktu z Panią/Panem.

 

5.    PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)

Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym uzyskania ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana .

b)   prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c)    prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

f)     prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są w związku z umową.

6.    SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

a)        adres e-mail:  joanna@gadek.eu;

b)        adres korespondencyjny: ul. Pamiątkowa 12, 66-300 Międzyrzecz;

7.    SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu. tj. ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

8.    ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

 

POLITYKA STRONY

 

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej albo uzyskują dostęp do naszych usług w jakikolwiek inny sposób, wyrażają Państwo tym samym zgodę na postanowienia tej polityki. Dlatego tak ważne jest, żeby się z nią zapoznać. Dla uproszczenia pod nazwą „strona” będziemy rozumieć w tym dokumencie każdy sposób, w jaki można uzyskać dostęp do naszych usług za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się także z naszą polityką korzystania z ciasteczek.

 

1. Kto prowadzi tę stronę internetową?

 

PHU Jerzy Gądek (dalej: „JG”). Jesteśmy jest firmą rodzinną, działającą już blisko 30 lat. Specjalizujemy się w transporcie produktów neutralnych naczepami oplandeczonymi oraz towarów niebezpiecznych w cysternach. Jesteśmy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5961022991, REGON: 210511838.

 

Mogą Państwo się z nami skontaktować przy użyciu informacji podanych na stronie w zakładce „Kontakt”.

 

2. Zasady obowiązujące na stronie

 

Użytkownicy mogą:

·       wyświetlać i przeglądać treści opublikowane na stronie;

·       pobierać, zapisywać i przechowywać w formie elektronicznej treści opublikowane na stronie;

·       drukować kopie treści opublikowanych na stronie (ale tylko do użytku osobistego i nie w celach komercyjnych).

 

Użytkownicy nie mogą:

·       zmieniać, sprzedawać, publikować ani powielać żadnej części naszej stronie ani publikowanych w niej treści bez zezwolenia JG na piśmie;

·       bez odpowiedniego upoważnienia próbować uzyskać dostępu do strony lub do jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych ze stroną;

·       umieszczać w żadnej części strony łącz do jakiejkolwiek innej witryny ani osadzać żadnej części  strony w innych witrynach;

·       poddawać strony procesom eksploracji lub pozyskiwania danych ani przeprowadzać takich procesów podczas korzystania ze strony;

·       zamieszczać na stronie żadnych nielegalnych lub zniesławiających treści ani wprowadzać na nią wirusów lub innych szkodliwych kodów.

3. Dane osobowe

 

JG widzi sposób korzystania ze strony.

Wiedza ta wykorzystywana wyłącznie do celów statystycznych i analizy funkcjonowania strony, nie przetwarzając Państwa danych osobowych lecz jedynie dane anonimowe.

 

Ciasteczka

Ciasteczka informują JG, jakie strony Państwo odwiedzacie. Możliwa jest zmiana ustawień ciasteczek – w tym przypadku niektóre funkcje strony mogą stać się niedostępne.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i poznać sposoby, w jakie korzystamy z uzyskanych od Państwa danych i dbamy o ich bezpieczeństwo, prosimy o przeczytanie naszej polityki korzystania z ciasteczek.

 

4. Kiedy może zmienić się zakres Państwa dostępu do strony?

 

Z powodów technicznych albo ze względów bezpieczeństwa możemy być zmuszeni zmienić lub ograniczyć zakres Państwa dostępu do strony, zawiesić go albo nawet całkowicie go zablokować. Jeżeli do tego dojdzie, postaramy się powiadomić Państwa o tym z wyprzedzeniem.

 

5. Używanie strony na własne ryzyko

 

Zrobimy, co w naszej mocy, aby strona i publikowane w niej treści były dostępne, aktualne i wolne od błędów. Nie możemy jednak tego zagwarantować. Z naszej strony będzie się więc zawsze korzystać w takim stanie, w jakim ją dostarczamy.

 

Jesteśmy ostrożnymi ludźmi – ale jednak tylko ludźmi

Na stronie mogą pojawić się błędy, nieścisłości lub niekompletne elementy. Mogą także wystąpić przerwy w jej dostępności. Nie możemy też obiecać, że strona będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych kodów.

 

Zakres Państwa odpowiedzialności

Ponosicie Państwo odpowiedzialność za dbanie o bezpieczeństwo własnych danych osobowych, komputera i innych urządzeń elektronicznych oraz własnego połączenia internetowego.

 

6. Prawa własności JG

 

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami praw autorskich do strony i wszystkich opublikowanych w niej treści. Dotyczy to także projektu, układu i wyglądu strony oraz wszystkich zamieszczonych na niej grafik, logo i tekstów. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do strony  i wymienionych wyżej treści.

 

Zakazane jest zmienianie, zakrywanie oraz usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim, znaków handlowych oraz innych not publikowanych na stronie.

 

7. Linki do witryn innych osób

Na naszej stronie mogą pojawiać się łącza do witryn, których nie prowadzimy i nie kontrolujemy. Zamieszczamy je wyłącznie dla Państwa wygody i dla celów informacyjnych. Nie zachęcamy do korzystania z tych witryn i nie ponosimy odpowiedzialności za opublikowane w nich treści.

 

8. Zmiany polityki

 

Ten dokument może od czasu do czasu ulegać zmianom. Będą one dotyczyły wyłącznie sposobu, w jaki udostępniamy Państwu stronę i w jaki sposób możliwe jest korzystanie z niej. Zalecamy regularne przeglądanie polityki, tak aby żadne zmiany nie umknęły Państwa uwadze. Jeśli wprowadzana przez nas zmiana będzie istotna, postaramy się powiadomić Państwa o niej z wyprzedzeniem. Używanie strony po zmianie polityki, oznacza wyrażenie tym samym zgody na jego nowe brzmienie.

 

Co jakiś czas możemy też uaktualniać naszą stronę i publikowane w niej treści – ze względów ustawowych albo po to, by ułatwić korzystanie z niej naszym użytkownikom.

 

9. Za co jesteśmy odpowiedzialni, a za co nie

 

Ze strony korzystają Państwo w takim stanie, w jakim ją dostarczamy, i jest to działalność na własne ryzyko. Z tego względu nie ponosimy wobec Państwa ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą wyniknąć wskutek: korzystania ze strony lub usług świadczonych przez strony trzecie za jej pośrednictwem; naruszenia przez Państwa tej polityki lub jakiegokolwiek innego obowiązującego Państwa regulaminu; bądź zaniedbań, działań lub zaniechań naszego przedsiębiorstwa, naszych pracowników lub współpracowników. Nie będziemy także ponosić wobec Państwa odpowiedzialności za utratę zysków, zmniejszenie się skali Państwa działalności, utratę danych, utratę umów, nieosiągnięcie oczekiwanych oszczędności lub korzyści, utratę udziału w rynku, zmniejszenie się wartości firmy lub wzrost kosztów albo nakładów, które wynikną z korzystania przez Państwa ze stromy lub usług świadczonych przez strony trzecie za jej pośrednictwem bądź z niedostępności takich usług. Żaden przepis tej sekcji nie ogranicza jednak naszej odpowiedzialności za oszustwo, nielegalne zatajenie faktów i inne działania, za które na mocy prawa nie można wyłączyć odpowiedzialności.

 

10. Prawom jakiego kraju podlega ta polityka?

 

Prawu polskiemu. Jeżeli między Państwem a JG dojdzie do sporu, istnieje możliwość wytoczenia pozwu zgodnie z ogólnymi zasadami prawa polskiego.

 

Dziękujemy za przeczytanie naszej polityki!

 

Mamy nadzieję, że nasze usługi sprawią, że Państwa życie i transport będą choć odrobinę łatwiejsze.

 

Zespół JG